KRIYA

Thursday, 18 September 2014

अष्टांगयोग

 अष्टांगयोग का मतलब=अष्ट+अंग है! 
1यम; अ)अहिंसा, आ)सत्य, इ)आस्तेय ई)ब्रह्मचर्य और उ)अपरिग्रह!                                    
 अ) अहिंसा का मतलब किसी को भौतिक और मानसिक रूप से चोट नही पहुंचाना! (अहिंसासमतास्तिथि) 10-----5   (अहिंसाक्षांतिरार्जवम)                       13-----8 
आ)सत्य:-सच(सत्यंप्रियहितंचयत) 17-----5   
 इ)आस्तेय:- किसी भी तरह की चोरी नही करना!(अनपॆक्ष्यसुचिर्लक्ष्य).. 12----16  ई)ब्रह्मचर्य(ब्रह्मचारिव्रतेस्थ्तः) 6----14              
उ)अपरिग्रह:-लालच नही होना                                             (कामंक्रोधंपरिग्रहम्विमुच्य)                  8-----53

 2) नियम- अ)शौच, आ) संतोष, इ)तप, ई)स्वाध्याय और उ)ईश्वरप्रणिधाण!                            अ)शौच:-मन और शरीर को शुद्ध रखना  (तेजक्षमाधृतिशौचं)                       16-----3                                  आ)संतोष:-संतृप्ति                       (संतोषाःसततम योगी)                       12----14 इ)तप:-तपस्या(तपोमानसमुच्यते)  17—16   ई)स्वाध्याय:-अपने आपको (स्वयं को)पढना! (स्वाध्यायाभ्यसनंचैव) 17—15                      उ) ईश्वरप्रणिधान:- मामेकंशरणमव्रज            1866

3) आसन:- स्थिरमानसमात्मनः                    6---11                                            
4)प्राणायाम:-प्राणापानसमायुक्त्वा                5--27                                         
5) प्रत्याहार:- यतोयतोनिश्चरति                   626
6) धारणा:- मय्येनमनाधस्त्व                       12---8 
7) ध्यान:- ध्यानेनात्मनि पश्यंति                   13---25 
8) समाधि:- समाधावचलाक़्बुद्धि                    2----53

No comments:

Post a Comment